Usmernenie COVID-19 - ImunoVital

Usmernenie COVID-19

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1
Bratislava, 24. august 2021
Číslo: Z075796-2021

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách (ďalej len „usmernenie“).

Ambulancie sa riadia v zmysle režimu „OTP“

U kompletne zaočkovaných:

  • 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,
  • 21 dní po jednodávkovej vakcíne,
  • 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami.

a.) sa test nevyžaduje
– ak kompletne zaočkovaný pacient nemá pozitívnu epidemiologickú anamnézu (úzky kontakt s pozitívnym, návrat z rizikovej krajiny),
– nemá klinické príznaky ochorenia COVID-19,
b.) sa test vyžaduje (Ag, RT-PCR, rýchle PCR)
– ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný prípad.

U neočkovaných alebo nekompletne očkovaných osôb:

  • sa test vyžaduje (Ag, RT-PCR, rýchle PCR) – maximálne 48 hodín starý, u pacientov objednaných v pondelok stačí test z piatku,
  • ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný prípad.

U prekonaných COVID:

  • ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

U detí do 12 rokov veku:
a.) sa test nevyžaduje
– je sprevádzajúci rodič kompletne zaočkovaný,
b.) sa test vyžaduje (Ag, RT-PCR, rýchle PCR) – maximálne 48 hodín starý, u pacientov objednaných v pondelok stačí test z piatku
– u sprevádzajúceho rodiča neočkovaného alebo nekompletne očkovaného.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 25. augusta 2021.

MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA, MPH, v. r. generálny riaditeľ sekcie zdravia
Kamil Száz, v. r. štátny tajomník
Vladimír Lengvarský, v. r. minister.