Obchodné podmienky - ImunoVital

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ZÁKLADNÉ USTANOVANIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi obchodnou spoločnosťou IMUNOSPORT, s. r. o., 

IČO: 45 899 991, (ďalej len „predávajúci”) a jej obchodnými partnermi alebo klientmi (ďalej len „kupujúci”).

 1. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vytvorením a odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť IMUNOSPORT, s. r. o., IČO: 45 899 991, so sídlom: Rezedova 27, 821 01  Bratislava, , prevádzka ImunoVital centrum, so sídlom: Jašíkova 4, 821 03 Bratislava. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na tejto stránke v sekcii „Kontakt”.
 3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona  č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z.., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.), osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Adresa

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

ZMLUVNÉ PODMIENKY

 1. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená so spotrebiteľom alebo s podnikateľom.  
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke jeho internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
 3. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy v prípadoch, že na stránkach predávajúceho prišlo k technickej poruche zapríčinenou okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, alebo že objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa. V prípade, že príde k jednej z vyššie uvedených situácií, predávajúci kupujúceho o tom bezodkladne oboznámi a zašle mu potvrdenie o zrušení objednávky na email.
 5. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušným súdom.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Nové podmienky spracúvania osobných údajov platné od 1.11.2022 v súlade s platnou legislatívou  nájdete na doméne www.imunovital.sk 

OTVÁRACIA DOBA E-SHOPU

 1. Cez internetový obchod na doméne Imunovital.sk môžu kupujúci objednávať tovar každý deň v roku 24 hodín denne.
 2. Návšteva za účelom objednania tovaru, prípadne osobného odberu objednaného tovaru v sídle firmy alebo na predajni, je možná po predchádzajúcej dohode prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“.

CENA TOVARU A JEHO DOJEDNANIE

Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivo ponúkanom tovare v internetovom obchode predávajúceho a jej výška je pre predávajúceho záväzná. Kupujúcemu bude dodaný dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a podobne). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
– prostredníctvom internetového obchodu na doméne Imunovital.sk,

ZAKÚPENIE POUKÁŽOK ONLINE

V prípade záujmu o zakúpenie poukážky online, kupujúci na internetovej stránke predávajúceho zvolí poukážku s neskoršou možnosťou voľby služby; v elektronickom formulári správne a pravdivo vyplní a odošle všetky povinne poskytované údaje v rozsahu svoje meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (fyzická osoba)/ obchodné meno, IČO, miesto podnikania/sídlo (fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba), prípadná doručovacia adresa (ak je iný od trvalého pobytu, miesta podnikania alebo sídla) a e-mailová adresa; a vykoná úhradu hodnoty poukážky (kúpnej ceny) jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. platby vopred bankovým prevodom,
 2. platby prostredníctvom platobnej brány GoPay.

Do formulára môže kupujúci zároveň uviesť údaje držiteľa (fyzickej osoby, ktorej chce poukážku venovať) v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne, číslo, emailová adresa pre prípad, ak kupuje poukážku v prospech držiteľa (tretej osoby). Kúpa poukážky sa uskutočňuje s možnosťou registrácie kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho.Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Záväzne objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. 

V prípade akejkoľvek formy bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

Každá poukážka musí obsahovať opis služby, na ktorú sa poskytuje, jedinečný ID kód, dátum jej platnosti, sumu v mene Euro, ktorá je výškou kreditov použiteľných na danú službu, ako aj označenie ImunoVital centrum, Jašíkova 4, 821 03 Bratislava – Ružinov, vrátane príslušného telefonického čísla a emailovej adresy predávajúceho. 

Predávajúci je oprávnený odmietnuť poukážku, ktorá neobsahuje niektorý z uvedených povinných údajov, prípadne, ak predávajúci nemá o vystavení a predaji takejto poukážky vedomosť alebo jej vystavenie a predaj neeviduje vo svojej evidencii a kupujúci hodnoverným spôsobom nepreukáže opak.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO/ DRŽITEĽA POUKÁŽKY PRI JEJ UPLATNENÍ

 1. Poukážku možno uplatniť len v mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti jej predložením. 
 2. O uplatnení poukážky je kupujúci/držiteľ povinný personál predávajúceho informovať vopred (telefonicky, emailom), a to za účelom dohodnutia si termínu poskytnutia úkonu zdravotnej starostlivosti alebo iného poskytovaného úkonu predajcom.
 3. Poukážka musí byť predložená v origináli, t. j. opatrená pečiatkou Poskytovateľa a podpisom predstaviteľa spolu s uvedením unikátneho kódu. 
 4. V prípade straty alebo fyzického znehodnotenia nie je predávajúci povinný zabezpečiť vydanie novej poukážky.
 5. Poukážku možno použiť do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak dátum platnosti vyznačený nie je, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.
 6. Ak nie je s predávajúcim výslovne dohodnuté inak, každú poukážku možno uplatniť iba jednorazovo. 
 7. Ak hodnota poukážky prevyšuje cenu výkonu, služby alebo tovaru, rozdiel sa kupujúcemu alebo držiteľovi poukážky na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa nevypláca v peniazoch. Ak je hodnota poukážky nižšia ako cena výkonu, služby alebo tovaru a Poskytovateľ výslovne neurčí inak, kupujúci alebo držiteľ poukážky je oprávnený rozdiel uhradiť v peniazoch.
 8. Pri jednej platbe možno použiť aj viacero poukážok, ak predávajúci nestanoví inak. 
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo neumožniť kombináciu uplatnenia poukážky a rôznych zliav a akciových ponúk; o takomto obmedzení predávajúci zverejní informáciu v rámci konkrétnej akciovej ponuky.
 10. Poukážku nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne). Darčekovú poukážku nemožno vymeniť ani za inú poukážku s predĺženou platnosťou.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy je oprávnený kupujúci, ktorý je spotrebiteľ a aj kupujúci, ktorým je podnikateľ.

 1. Kupujúci musí vopred poslať žiadosť o odstúpení od zmluvy osobne alebo e-mailom, ktorá bude predávajúcim schválená alebo odmietnutá najneskôr do 7 dní. Formulár na odstúpenia od zmluvy nájdete v prílohe č.1. Odstúpenie od zmluvy prosíme zasielať na adresu prevádzky ImunoVital centrum, so sídlom: Jašíkova 4, 821 03 Bratislava. 
 2. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu s uvedeným číslom účtu, v prospech ktorého predávajúci poukáže kupujúcemu uhradenú výšky kúpnej ceny. 
 3. Kupujúci, ktorým je podnikateľ sa môže s predávajúcim dohodnúť na odstúpení od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 4. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ znáša všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny formou:

 1. platby vopred bankovým prevodom,
 2. platby prostredníctvom platobnej brány GoPay.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny v rámci výhrady vlastníctva majetkom predávajúceho.

DODACIE PODMIENKY

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. V prípade obdobia pandémie môžu byť lehoty pre tovar individuálne.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru mailom. Faktúra zároveň slúži ako záručný list, preto je nutné si ju uchovať pre ďalšie použitie.

Spôsoby doručenia:

 1. online po stiahnutí́ v prílohe emailu 

POSKYTOVANIE SLUŽIEB

IMUNOSPORT spol s.r.o., nezodpovedá za prípadné poškodenia na vybavení zákazníka, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní služieb.

ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA

 1. Tieto VOP sú platné od 1.11.2022
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy prosíme zasielať na adresu prevádzky ImunoVital centrum, so sídlom: Jašíkova 4, 821 03 Bratislava.