INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument popisuje aké údaje získavame, ako ich používame a s kým ich zdieľame,. Ďalej popisuje ako vaše údaje chránime a taktiež práva, ktoré v súvislosti so spracúvaním vašich dát máte. Osobné údaje poskytnuté pri návšteve webovej stránky www.imunovital.sk sú spracovávané obchodnou spoločnosťou IMUNOSPORT, s.r.o., zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 68421/B

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

Obchodné meno: IMUNOSPORT, s.r.o.

IČO: 45 899 991

Sídlo: Rezedová 27, 821 01 Bratislava

Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, Odd. Sro, vl.č. 68421/B V mene ktorého koná: MUDr. Katarína Bergendiová , PhD., konateľ

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) /ďalej len „Nariadenie“/ a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Táto informácia je určená klientom, ktorých osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ. Jej cieľom je poskytnúť klientom dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom a aké majú  voči Prevádzkovateľovi práva vo vzťahu k týmto údajom.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACOVÁVA?

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje:

– meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a/alebo prechodného bydliska 

zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby

a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní

zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s

poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime

a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné

skutočnosti, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje Vás alebo Vašich blízkych. Pri

cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti alebo

fotokópia dokladu preukazujúceho zdravotné poistenie.

NA AKÝ ÚČEL SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ?

Prevádzkovateľ spracováva vyššie uvedené osobné údaje na nasledujúce účely:

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
 2. poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 3. plnenie povinností a výkon práv Prevádzkovateľa na základe právnych predpisov v oblasti verejného zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 4. riešenia inšpekcií, kontrol a žiadostí orgánov verejnej správy,
 5. ochrana práv a právnych záujmov Prevádzkovateľa (najmä majetkových práv Prevádzkovateľa) vyplývajúca z uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 6. na základe údajov, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, ich používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ? 

Nakoľko vedenie zdravotnej dokumentácie je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, Vaše osobné údaje sú spracúvané bez Vášho súhlasu na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojitosti so:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 557/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okrem splnenia zákonných povinností spracováva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje bez potreby Vášho súhlasu aj na účely oprávneného záujmu, ktorými je kontaktovania Vašej osoby ako klienta (pacienta) Prevádzkovateľa na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a na plnenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú s Vami Prevádzkovateľ uzatvoril na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie vybavenia objednávky cez internetový obchod v prospech klienta.

MIESTO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

KOMU MÔŽU BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom dohľadu a dozoru nad činnosťou Prevádzkovateľa (najmä Bratislavskému samosprávnemu kraju, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva SR), zdravotným poisťovniam, ktoré uvádzame nižšie, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, Národnému centru zdravotníckych informácií, osobám vymenovaným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalším orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje od Prevádzkovateľa podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní). 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj osobám poskytujúcim Prevádzkovateľovi právne alebo iné odborné služby, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov (sprostredkovatelia).

Osobné údaje môžu byť poskytnuté externým spoločnostiam, ktoré pracujú na funkčnosti a vzhľade našej internetovej stránky, reklamná agentúra, ktorá zabezpečuje, aby ste boli informovaný o všetkých novinkách týkajúcich sa nášho obchodu, ako aj spoločnosť, ktorá zabezpečuje správny chod a servis našich serverov.

 

SPRACÚVANIE ÚDAJOV MIMO NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Po poskytnutí Vašich osobných údajov Spoločnosti môžu byť následne spracúvané spoločnosťami:

 • Creative Web, s.r.o., IČO: 36 830 178, so sídlom Mlynarovičová 10, 851 03 Bratislava,
 • Cytopathos spol, s.r.o., IČO:35 897 619, so sídlom Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava,
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 942 436, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
 • Madviso, s.r.o., IČO: 50 545 060, so sídlom Lešková 3017/8, 811 04 Bratislava,
 • Medirex, a.s., IČO: 35 766 450, so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok,
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831, so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,

Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach  (Facebook, Instagram, Google a LinkedIn) môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania. Využívame základne analytické nástroje ako Google Analytics a reklamné siete Google Ads, Facebook najmä pre sledovanie návštevnosti, trendov, úspešnosti našich kampaní a obsahu, konverzie do kúpy online dokumentácie a pod.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ? 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte podľa Zákona najmä nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či Vašimi osobnými údajmi disponuje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 • Právo na informácie: Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté; v dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ich vymazaní alebo obmedzení ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od Vás; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia; v týchto prípadoch Vám Prevádzkovateľ poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov;
 • Právo na opravu a obmedzenie spracovania: V prípadoch ustanovených Nariadením máte právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo doplnenie nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov a máte právo  požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:
 1. namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 2. namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa nemáte právo na vymazanie osobných údajov, nemáte právo namietať spracovanie osobných údajov a nemáte právo na prenosnosť osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu: Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené Nariadenie.

AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Prevádzkovateľ prijal organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím.

V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov môžete Prevádzkovateľa kontaktovať písomne na adrese Rezedová 27, 821 01 Bratislava alebo elektronickou poštou na adrese info@imunovital.sk

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na dva rôzne účely. Prvým účelom je zabezpečenie fungovania webstránky ako takej (tzv. session cookies). V zmysle § 55 ods. 5 poslednej vety Zákona o elektronických komunikáciách nie je na také ukladanie prístupu do Vášho zariadenia potrebný Váš predchádzajúci súhlas: „To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

Druhým účelom je zverejňovanie a prispôsobovanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie. Na tento účel používame štandardné riešenia od Google (Google Analytics) a Facebook, ktoré nám pomáhajú zobrazovať Vám na našej webstránke alebo mimo nej (napr. pri platenej reklame na externých webstránkach) relevantnejší obsah. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (www.allaboutcookies.org). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Okrem toho získavame súhlas s používaním cookies na tieto účely aj prostredníctvom pop-up okna na našej webstránke.

Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam madviso.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).