Diagnostika celiakie - ImunoVital

Diagnostika celiakie

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Vyšetrenie sérologických markerov celiakie (pozitivita vybraných autoprotilátok v sére) napomáha diagnostike celiakie i monitorovaniu aktivity ochorenia, resp. dodržiavania bezlepkovej diéty.

Pozitivita sérologických testov (udávaná špecificita a senzitivita sú uvedené v tabuľke) do istej miery súvisí so závažnosťou histopatologických zmien. Samotná pozitivita sérologických testov však neznamená definitívnu diagnózu celiakie a neoprávňuje lekára zahájiť bezlepkovú diétu. Pacient tiež môže mať pri danom vyšetrení sérologické testy negatívne, avšak ich jednorazový negatívny výsledok nevylučuje možnosť ochorenia v neskoršom období života. Hladiny autoprotilátok v sére pacienta klesajú po redukcii príjmu gluténu.

Senzitivita a špecificita sérologických testov pri celiakii

Sérologický test Senzitivita Špecificita
IgA protilátky proti endomýziu (AEMA) 85 – 98% 97 – 100%
IgA protilátky proti tkanivovej transglutamináze (AtTG) 90 – 98% 94 – 97%
IgA protilátky proti gliadínu (AGA) 75 – 90% 82 – 95%
IgG protilátky proti gliadínu (AGA) 69 – 85% 73 – 90%

Vyšetrenia protilátok

V bežnej klinickej praxi sa odporúča v prvom rade vyšetrenie protilátok proti tkanivovej transglutamináze (AtTG). Lepšiu záchytnosť možno dosiahnuť súčasným vyšetrením protilátok proti endomýziu (AEMA). Tieto vyšetrenia bývajú väčšinou dostupné len pre protilátky triedy IgA. Keďže asi u 10% pacientov s celiakou sa pozoruje celkový deficit IgA, časť pacientov by mohla pri sérologickej diagnostike vykazovať falošnú negativitu. Preto je potrebné súčasné vyšetrenie hladiny celkového IgA, ktoré odhalí IgA-defi cientných pacientov. Novšie sa na niektorých pracoviskách zavádza aj vyšetrenie protilátok AtTG triedy IgG. Test AtTG je jednoduchší a lacnejší ako vyšetrenie AEMA.

Stanovenie autoprotilátok, aj keď veľmi dôležité pri diagnostike celiakie, je iba v rovine pomocných vyšetrení. Zlatým štandardom je histologické vyšetrenie bioptických vzoriek z dolnej časti duodéna aborálne od Vaterovej papily. Napriek špecificite a senzitivite AGA IgA a AGA IgG a tiež ARA IgA sa tieto dostali na okraj klinického záujmu pre ich nízku pozitívnu prediktívnu hodnotu a v súčasnom období boli plne nahradené stanovením AtTG IgA a AEMA IgA. Falošne negatívne autoprotilátky môžu byť najmä pri deficite IgA. Falošne pozitívne AtTG-IgA bývajú pri pokročilých chorobách pečene či kongestívnom zlyhaní srdca. Aj preto je potrebné vždy diagnózu potvrdiť histologicky. U detí do 5 rokov života podľa NASPGHAN je vhodná kombinácia dvoch sérologických testov.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.